FIB

IC
PUD

LSPD

SANG

WazelNews

Wiedza ogólna

Wstęp


Poniżej przedstawiamy regulamin Federal Investigation Bureau . Każdy kto wstępuje w szeregi tej frakcji oraz jednostek jej podlegających, jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych poniżej. Należy pamiętać, że można, a wręcz jest to wskazane, aby traktować to jako kompendium wiedzy, oraz wskazówki w jaki sposób postępować podczas pełnienia służby.

Regulamin FIB


Poniższy regulamin ma zastosowanie w IC jak i OOC. Należy pamiętać, że jako członek frakcji, każdego funkcjonariusza obowiązują zasady serwera i frakcyjne.

1. Federal Investigation Bureau (FIB) podlega pod opiekuna frakcji oraz zarząd serwera.

2. Każdy członek frakcji zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, nieznajomość nie zwalnia z jego przestrzegania.

3. Każdego członka frakcji obowiązuje zasada tajemnicy służbowej. Oznacza to, że agent nie może udostępniać informacji niejawnych nawet po odejściu z frakcji.

4. Każdy członek frakcji zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem serwera, regulaminem frakcji, kodeksem ruchu drogowego i taryfikatorem karnym FIB. Nieznajomość nie zwalnia z ich przestrzegania.

5. Każdy członek frakcji zobowiązuje się do zachowania wysokiej kultury osobistej.

6. Każdy członek frakcji ma obowiązek zachowania zasad Roleplay, w sytuacjach tego wymagających.

7. Każdy członek frakcji reprezentuje ją również poza służbą, na komunikatorach głosowych, na serwerach discord.

8. Każdy członek frakcji ma obowiązek przestrzegania hierarchii stopni. 

9. Każdy agent ma obowiązek noszenie munduru adekwatnego do jego stopnia.

Stopnie Służbowe


Każdy agent jest umieszczany w hierarchii dowodzenia poprzez odpowiedni stopień służbowy. Agenci mają możliwość awansu, a każdy awans uzależniony jest od doświadczenia, przebiegu służby oraz zachowania poza służbą. Rangi przedstawione poniżej są przedstawione w hierarchii Federal Investigation Bureau od najniższej do najwyższej. Należy pamiętać, że każda stopień, bezpośrednio podlega stopniom wyższym, oraz jest zobowiązany do wykonywania ich poleceń i rozkazów.

 1. Vacation/Suspension

 2. Trainee

 3. New Agent

 4. Agent

 5. Senior Agent

 6. Special Agent

 7. Senior Special Agent

 8. Agent Supervisior

 9. Free Agent

 10. Special Agent in Charge

 11. Unit Chief

 12. Deputy of Department 

 13. Head of Department

 14. Chief of Department

 15. Chief Of Staff

 16. Assistant Director

 17. Deputy Director

 18. Director

Dywizje Federal Investigation Bureau


Federal Investigation Bureau podzielone jest na dywizje, które odpowiadają za fragment całości działań.

[C.I.D.] Criminal Investigation Division 

Dywizja składająca się ze specjalistycznie wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy zostali wcieleni do jednostki oraz przeszli szkolenie C.I.D. CID – Wydział dochodzeniowo-śledczy kryminalny w ramach wydziału ds. kryminalnych, cybernetycznych, reagowania i usług Federalnego Biura Śledczego. Wydział śledczy to główny element FIB odpowiedzialny za nadzorowanie dochodzeń FIB w sprawie tradycyjnych przestępstw, takich jak handel narkotykami i przestępstwa z użyciem przemocy.

[P.D.] Pursuit Department 

Wydział Pursuit Department (PUD) będzie zajmował się wyszukiwaniem osób, które otrzymały mandat, lecz nie uregulowały jeszcze opłaty po upływie terminu spłaty. Głównym celem działania tego wydziału będzie namierzanie takich osób, które noszą opaskę monitorującą, ale nie uiściły wymaganej opłaty. Członkowie wydziału będą odpowiedzialni za śledzenie i namierzanie osób z opaskami, które nie uregulowały swoich mandatów. Ich wynagrodzenie będzie uzależnione od efektywności i zaangażowania w pracę. Im więcej osób uda się im znaleźć i zmusić do uregulowania opłat, tym więcej zarobią. Stawki wynagrodzenia będą wynosiły połowę kwoty mandatowej za każdą osobę, którą uda się doprowadzić do zapłaty. W skrócie, członkowie PUD będą skutecznie tropić osoby z opaskami, które nie zapłaciły mandatów po terminie, a ich wynagrodzenie będzie proporcjonalne do liczby osób, które uda im się doprowadzić do uregulowania opłat.

[H.R.] Human Resources 

HR jest rozwinięciem skrótu Human Resources. Jednostka ta jest połączeniem znanego nam FTD czyli Field Trening Division i zarazem Aiad’du rozwijając skrót Administrative Internal Affairs Division. Czyli do zadań HR należy organizowanie akademii szkolenie nowo przyjętych funkcjonariuszy naszego departamentu, Wykonywanie egzaminów Basic oraz Basic+, Kontrolowanie zachowań Agentów Federalnego Biura Śledczego, oraz organizowanie różnego rodzaju eventów takich jak np dzień otwarty. HR również posiady swój własny taryfikator kar dla funkcjonariuszy w którym możemy znaleść najróżniejsze pod punkty. Human Resources również dba o kontrolowanie dispathy pod względem zakończenia i poprawności

[H.R.T] Human Rescue Team

Hostage Rescue Team (HRT) – Specjalna jednostka szturmowa zajmująca się m.in utrzymywaniem porzątku na mieście , reagowaniem na ataki na zancudo i cayo , wyjazdami na dropy i eventy . Nasza jednostka oferuje sprawną pracę w grupie , pomocny zarząd , szybką możliwość awansu . 

[I.C.] Internal Control 

Internal Control, specjalizuje się w precyzyjnych kontrolach wewnętrznych jak i zewnętrznych, skupia się na kluczowych obszarach, takich jak wyposażenie agentów, badania lekarskie czy stan magazyn oraz o kompletność i precyzję bazy danych. Agenci do kontroli mają zadanie dokładnie, starannie oraz profesjonalnie przeprowadzić takowe kontrole. Współpracę z innymi wydziałami w naszym przypadku również są bardzo ważne. Przygotowywanie raportów dla zarządu. Ich rola obejmuje także utrzymanie zgodności z procedurami. To strategiczne podejście umożliwia monitorowanie bezpieczeństwa jak i daje nam efektywność, co pozwala na optymalizację procedur. Internal Control, za pośrednictwem agentów od Kontroli Wewnętrznej, skoncentrowany jest na zapewnieniu bezpieczeństwa, zgodności i efektywności frakcji. 

[I.D] Internal Department 

ID zajmuje się kontrolami innych frakcji state. Badamy ich pracowników pod kątem prawidłowego oporządzenia oraz ważności badań lekarskich jak i ważnych dokumentów służbowych.


Kody Radiowe


10-0  Prośba o meldunek (Status)
10-1  Do wszystkich jednostek
10-2 Potwierdzam
10-3 Odmawiam
10-4 Zrozumiałem
10-5 W drodze
10-6 Zajęty, z wyjątkiem pilnych sytuacji
10-7 Ostatnie zgłoszenie z centrali
10-8 Potrzebne wsparcie
10-9 Powtórz
10-11 Oczy dookoła głowy
10-12 Teren czysty
10-13 Ranny funkcjonariusz
10-14 Ranny obywatel
10-20 Lokalizacja
10-23 Dojechałem na miejsce
10-24 Zadanie ukończone/odwołanie wszystkich jednostek
10-28 Informacje o pojeździe
10-29 Sprawdź czy poszukiwany
10-31 Zamieszki/bojka
10-32 Zamaskowany obywatel
10-40 Cichy podjazd (Jednostki Specjalnej)
10-41 Przydzielenie SV (supervisor akcji)
10-42 Przydzielenie PWC
10-43 Powołanie wydziału
10-43A (Adam) Powołanie Jednostki H.R.T.
10-50 Wypadek/kolizja
10-51 Potrzebna laweta
10-52 Potrzebny ambulans
10-53 Potrzebna straż pożarna
10-54 Droga zablokowana
10-55 Naprawa pojazdu
10-70 Kradzież pojazdu
10-71 Strzały
10-72 Sprzedaż narkotyków
10-80 Rozpoczęcie pościg
10-81 Pościg zakończony powodzeniem
10-82 Pościg zakończony niepowodzeniem
10-83 Kontynuacja pościgu
10-90 Prawdopodobny napad
10-99 Atak Terrorystyczny

Kody


Code 0 Strzały w kierunku funkcjonariusza
Code 1 Brak sygnałów świetlnych i dźwiękowych
Code 2 Sygnały świetlne (bez dźwiękowych)
Code 3 Sygnały dźwiękowe i świetlne
Code 4 Zakończenie czynności
Code 5 Omijać dany teren
Code 5 Clearing (odwołanie Code 5)
Code 6 Interwencja poza pojazdem
Code 6A (Adam) Prośba o wsparcie dodatkowej jednostki
Code 6J (Jack) Prośba o wsparcie dodatkowych jednostek w celu przeprowadzenia Felony Traffic Stop
Code 6M (Marry) Prośba o patrol dodatkowej jednostki w okolicy terenu objętego czynnościami
Code 7 Człowiek z bronią
Code 8 Zebranie na komendzie
Code 9 Ucieczka jednostki przed oponentem
Code 100 Cisza na radiuStatusy
Status 1 Rozpoczęcie służby
Status 2 Przerwa w służbie
Status 3 Zakończenie służby
Status 4 Jednostka wolna
Status 5 Patrol
Status 6 Interwencja wokół danego terenu
Status 7 Procedury zatrzymania poza komendą
Status 8 Procedury zatrzymania na komendzie
Status 9 Czynności służbowe na komendzie


Zwroty na radiu

Officer down! – odnosi się do bezpośredniego i nagłego zranienia funkcjonariusza

Suspect down! – odnosi się do bezpośredniego i nagłego zranienia przestępcy

Shots fired! – padły strzały

ETA X – czas dojazdu na miejsce

End of Watch – całkowite zakończenie służby agenta

Prawo użycia broni


Ogólne zasady uprawniające funkcjonariusza do użycia siły śmiertelnej:

 1. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo o charakterze:
  1. terrorystycznym,
  2. zabójstwa,
  3. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  4. sprowadzenie zdarzenia lub niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
  5. zgwałcenia,
  6. wzięcia lub przetrzymywanie zakładnika,
  7. rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego;
 2. Konieczność przeciwstawienia się osobie:
  1. niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu,
  2. ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności,
  3. która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;
 3. Konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:
  1. życie, zdrowie lub wolność
  2. mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej
   osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
  3. bezpieczeństwo konwoju lub jego doprowadzenia.

Ponadto broń palna może być wykorzystana, a przez wykorzystanie broni należy rozumieć oddanie strzału z zastosowaniem amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu lub w innym kierunku niestwarzającym zagrożenia dla osoby w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań

 1. Zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów;
 2. Pokonanie przeszkody, uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia;
 3. Zaalarmowanie lub wezwanie pomocy;
 4. Unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby;
 5. Oddanie strzału ostrzegawczego.

Miranda


Zgodnie z konstytucją, każdej zatrzymanej osobie muszą zostać przedstawione prawa.

Agenci przed wprowadzeniem zatrzymanego do celi mają obowiązek przedstawić poniżej przedstawione prawo mirandy. Jeśli poniższe prawa nie zostaną przedstawione zatrzymanemu przed przekroczeniem progu celi, może on dobrowolnie opuścić teren komendy. Zasada ta, nie obowiązuje w przypadku zatrzymania osoby poszukiwanej listem gończym. Taka osoba, jest zatrzymywana w celi do czasu rozprawy sądowej.

Masz prawo zachować milczenie wszystko co powiesz, może i będzie użyte przeciwko tobie w sądzie, masz prawo do adwokata jeśli cię na niego nie stać zostanie przydzielony Ci z urzędu oraz masz prawo do rozprawy sądowej przy wyroku przekraczającym 50 miesięcy pozbawienia wolności.

Na końcu pytamy się czy zrozumiał swoje prawa jeżeli nie,  powtarzamy mu drugi raz lecz wolniej. Jeżeli dalej nie zrozumiał mówimy że było to powiedziane w taki sposób, że każdy mógł zrozumieć + potwierdza to kolega/koleżanka z patrolu. Jeżeli osoba milczy mówimy, że jeżeli nic nie mówi rozumiemy to jako zrozumienie swoich praw.

Kaucja


Kaucja obowiązuje za każdym razem. 

Nie można wyjść za kaucją w momencie popełnienia ciężkiego przestępstwa!

(liczba miesięcy)+(grzywna)

Kontrabanda


Przedmioty skonfiskowane

 • Asortyment policyjny  – Tazer, pałka policyjna, pistolet bojowy, latarka, bodycam, gps
 • Narkotyki – Wszystkie narkotyki które skonfiskowaliśmy trafiają do policyjnego magazynu,
 • Nieopodatkowana gotówka – Cała skonfiskowana gotówka trafia do depozytu policyjnego.

Każdy agent, który będzie chciał takowy

towar wyjąć, zostanie potraktowany dyscyplinarką.

Szkolenia


Każdy agent ma możliwość podjęcia się szkolenia, które daje mu dodatkowe uprawnienia podczas pełnienia służby.

Należy pamiętać, iż jakiekolwiek nadużycia szkoleń będą skutkowały ich zawieszeniem przez szkoleniowca lub innego członka High Command’u.

[SEU] Speed Enforcement Unit 

Ukończenie szkolenia uprawnia do patrolowania ulic miast oraz autostrad specjalnymi jednostkami pościgowymi. Należy jednak pamiętać, że jednostki te, powinny być używane głównie do pościgów (jeśli pościg jest prowadzony za pojazdem,

przewyższającym swoimi możliwościami zwykłe jednostki patrolowe).
Kiedy można pobrać jednostkę SEU:

 • Jednostki SEU, nie powinny przekraczać 25% jednostek na patrolach,
 • Jest prowadzony pościg za pojazdem przekraczającym możliwości zwykłych jednostek patrolowych,
 • Na napadzie znajduje się pojazd przekraczający możliwości zwykłych jednostek patrolowych;


Wymagania:
Stopień – Senior Agent [5]

Szkoleniowiec: 15 | Matias Ballantines 45896 13 | Jan Poznanski | 28168

14 | HR | Venetti Wilson | 55775 

HELI

Agenci z licencją lotniczą ma możliwość wykorzystywania policyjnego śmigłowca. Wyciągnięcie jednostki “EAGLE” musi zostać poprzedzone zgodą aktualnego PWC [00].

Kiedy można pobrać jednostkę EAGLE:

 • Jeśli jest wprowadzony żółty kod zagrożenia i są co najmniej 4 jednostki patrolujące,
 • Sytuacje napadów na większe obiekty,
 • Różnego rodzaju konwoje lub wymiany,
 • Aby bezpiecznie sprawdzić teren, co do którego są pewne podejrzenia (wyraźny rozkaz Captain’a+);

Wymagania:
Stopień – Special Agent [6]

Szkoleniowiec: 8 | Sebastian Fibb | #55768 9 | HRT | Jack Esports | #37145 

[NEGO] Negotiator

Negocjator  ma możliwość prowadzenia negocjacji z porywaczami w przypadku sytuacji z zakładnikami. Nie dowodzi on akcja, a jedynie przekazuje on zadania i stara się wynegocjować jak najlepsze warunki uwolnienia zakładników przy jak największym ograniczeniu okupu. Każdy negocjator ma obowiązek maksymalnie zbijać kwoty okupu i uzyskać jak najwięcej od porywaczy przy ograniczeniu kosztów własnych jak i FIB.

Wymagania:
Stopień – minimum Agent [4]

Szkoleniowiec: 17 | Stella Santiago | 41588 15 | Matias Ballantines 45896

12 I HR I Alfred Black I 41585 

KPP

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy, znany również jako KPP, stanowi doskonałe źródło wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenie to umożliwia również pobranie z magazynu DEFI oraz większej ilości EPI.

Wymagania:

Stopień – minimum Senior Special Agent [7] 

Szkoleniowiec: 16 |Jackob Evans| 24167 9 | HR| Paul Funghi | 60652 

DRON 

Szkolenie DRON, jest to specjalistyczne szkolenie celem, którego jest zaznajomienie się z obsługą drona oraz przystosowanie się do operowania urządzeniem w trudnych warunkach. Szkolenie również uczy jak poprawnie robić rekonesans dronem. 

Wymagania:

Stopień – minimum Agent Supervisor [8]

Szkoleniowiec:  Matias Ballantines 45896 

Kody Pościgowe


Poziomy zagrożenia na pościgach. Są bezpośrednio zależne od tego, dlaczego jest prowadzony za tą osobą/osobami pościg oraz ich zachowanie podczas ucieczki. Kody pościgowe są wprowadzane przez Supervisora akcji, której kontynuacją jest pościg, bądź uczestniczący w nim funkcjonariusz z najwyższym stopniem służbowym.

Kod ZIELONY

Pojazd nie sprawia żadnego zagrożenia. Nie wykonujemy żadnych manewrów na ściganym pojeździe.

Kod ŻÓŁTY

Wprowadzany, kiedy:

 • kierowca nie stosuje się do podstawowych zasad ruchu drogowego
 • pościg trwa dłużej niż 5 min
 • poprzedni pościg za tym samym pojazdem zakończył się niepowodzeniem i jest wznawiany

Dozwolone manewry:

 – PIT (jeżeli prędkość pościgu jest większa, niż 60km/h oraz jesteśmy poza terenem zabudowanym)

 – rozstawienie kolczatek

 – Break STOP

 – blokada nieruchoma (gdy jest wykonywana osoba po takim manewrze dołącza do pościgu jako ostatni unit)

Kod CZERWONY

Wprowadzany, kiedy:

 • pościg trwa dłużej niż 15 min
 • pojazd stwarza spore zagrożenie w ruchu lądowym np:

jeździ po chodnikach

– powoduje liczne stłuczki

– niszczy mienie publiczne

 • osoba za którą jest prowadzony pościg zmieni swój pojazd
 • taranuje jednostki prowadzące pościg
 • istnieje podejrzenie porwania
 • (na konwojach) pojazd wjeżdża w szyk konwojowy

Dozwolone manewry:

 – Wszystkie wymienione powyżej

 – Box

 – Strzałka

 – RAM

– oddawanie strzałów w opony pojazdu uciekającego

Kod CZARNY

Wprowadzany, kiedy:

 • osoba ścigana oddała strzały w kierunku obywatela/funkcjonariusza lub spowodowała uszczerbek
  na zdrowiu osoby trzeciej/funkcjonariusza
 • pojazd, za którym jest prowadzony pościg należy do osoby poszukiwanej listem gończym

Dozwolone manewry:

– Wszystkie wymienione powyżej

Stan nadzwyczajny


Stan nadzwyczajny to inaczej kod zagrożenia panujący na terenach miasta. Stany te zmieniają zasady jakimi funkcjonariusze kierują podczas służby i negują bądź dodają nowe zasady, które ich obowiązują.

Są one wprowadzane jedynie w nadzwyczajnych sytuacjach tylko przez High Command, może jednak zapaść decyzja, o autoryzacji na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego przez funkcjonariusza do tego nie upoważnionego. 

Kod ZIELONY

Poziom ogólnie panujący na terenach miasta. Brak jakichkolwiek informacji/podejrzeń na temat ewentualnych zagrożeń dla obywateli.

Kod ŻÓŁTY

Wprowadzany, kiedy na terenie miasta rozpoczynają się zamieszki, a obywatele nie chcą współpracować z SASP. Sporadycznie popełniane są przestępstwa łamiące kodeks karny.

Zasady:

 • patrole minimum 2-osobowe
 • założenie kamizelki – od stopnia Sergeant
 • może zostać zniesiony po 30 min

Kod CZERWONY

Wprowadzany, kiedy:

 • uzyskamy informacje o możliwości wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 • występują liczne strzelaniny na terenie miasta
 • istnieje podejrzenie ataku zorganizowanej grupy przestępczej
 • występują liczne porwania obywateli
 • na terenie miasta znajduje się dużo uzbrojonych osób
 • występują liczne przykłady popełnienia ciężkich przestępstw

Zasady:

 • możliwość przeszukania każdej zamaskowanej osoby
 • patrole minimum 3-osobowe
 • założenie kamizelki – od stopnia Senior Trooper
 • może zostać zniesiony po 60 min

Kod CZARNY

Wprowadzamy, kiedy:

 • jest duże prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego, bądź już nastąpił
 • uprowadzono więcej niż 2 funkcjonariuszy, lub osobę wysoko postawioną
 • istnieje wzmożona aktywność zorganizowanych grup przestępczych na terenie miasta

Zasady:

 • możliwość przeszukania każdej osoby znajdującej się poza miejscem zamieszkania, bez podawania powodu
 • patrole minimum 3-osobowe
 • założenie kamizelki – od stopnia Proobie Trooper
 • może zostać zniesiony po 90 min

Typy jednostek


W jednostce SASP mamy do czynienia z różnymi typami jednostek (pojazdów). Każda z nich ma swoje przeznaczenie i lepiej, bądź gorzej nadaje się do wykorzystania w danej sytuacji.

ADAM – zwykła jednostka patrolowa (bez żadnych specjalizacji);

BOY – jednostka patrolowa, w której skład wchodzą SUV-y i  pojazdy off-road’owe;

MARRY – wszelkiego rodzaju motocykle i quady;

EDWARD – jednostka pościgowa (inaczej SEU);

DAVID – pojazdy wykorzystywane przez jednostki wyspecjalizowane

DAVID V1 – Pojazd jednostki z lekkim opancerzeniem (Mercedes G-klasa)

DAVID V2 – Pojazd jednostki  z opancerzeniem ciężkim (H1, H1 alpha, Bearcat)

EAGLE – jednostka powietrzna (śmigłowce);

OCEAN – wszelkiego rodzaju motorówki, skutery wodne;

KILO – jednostka patrolowa/pościgowa nieoznakowana;

CANINE – obejmuje pojazdy przystosowane do patroli z wykorzystaniem psa policyjnego (K-9);

QUEEN – jednostka patrolowa wykorzystywana przez AIAD;

Use of Force

Kiedy musisz użyć siły musisz ocenić sytuację, w oparciu o politykę, szkolenia i doświadczenie, wybierając działanie które uważa się za właściwe dla danej sytuacji i pozwala na przejęcie kontroli w bezpieczny i ostrożny sposób. Funkcjonariusze muszą używać siły, która jest obiektywnie uzasadniona do przełamania oporu podejrzanego. Poziom kontroli musi być proporcjonalny do okoliczności i poziomu oporu.

Poziomy stawiania oporu

Współpracujący (Compliant) – jest to osoba, która wykonuje polecenia i rozkazy wydane przez funkcjonariusza. Nie wykazuje aktywnego/pasywnego lub agresywnego oporu.

Pasywny opór (Passive Resistance) – podmiot, który nie wykonuje poleceń funkcjonariusza i z nim nie współpracuje, ale podejmujący minimalne działania fizyczne, aby uniemożliwić funkcjonariuszowi dokonanie aresztowania i przejęcia kontroli.

Przykłady: 

 • stanie i nie poruszanie się mimo poleceń funkcjonariusza,
 • opada bezwładnie i odmowa poruszania się za pomocą własnych sił,
 • trzymanie się innego obiektu lub osoby podczas protestu lub demonstracji;

Aktywny opór (Active Resistance) – działania słowne lub fizyczne podejrzanego mają na celu uniemożliwienia funkcjonariuszowi aresztowania i przejęcia kontroli, ale działania te nie są skierowane na czynności szkodzące funkcjonariuszowi.

Przykłady:

 • odchodzenie od funkcjonariusza,
 • ucieczka,
 • próba wyrwania się z uchwytu policyjnego;

Agresywny Opór (Aggressive Resistance) – podejrzany ma zamiar zranić funkcjonariusza, siebie lub inne osoby i uniemożliwić funkcjonariuszowi dokonania aresztowania. Agresja może się pojawiać w postaci walki, uderzeń, kopania, ataku bronią lub innymi czynnościami, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonariusza lub innych osób.

Przykłady:

 • próba ataku z użyciem siły/broni (na funjonariuszu bądź osobie trzeciej),
 • podmiot jest pod wpływem substancji psychoaktywnej, przez co jest bardziej agresywny;

Poziomy kontrolowania

Lekkie Użycie Siły (Low Level Force) – poziom kontroli niezbędny do interakcji z podejrzanym, który jest współpracujący lub wykazuje pasywny lub aktywny opór. Ten poziom siły nie ma, lub ma znikome prawdopodobieństwo zranienia.

Ten poziom siły obejmuje: 

 • obecność funkcjonariusza
 • komunikacja werbalna
 • powalenie na ziemię
 • zakucie w kajdanki
 • użycie jednostki K-9 (bez ugryzień)
 • popychanie
 • blokowanie

Średnie Użycie Siły (Intermediate Force) – poziom siły potrzebny do zmuszenia osoby wykazującej agresywny opór, której zachowanie nie powinno zagrażać życiu FP lub osoby trzeciej.

Ten poziom siły obejmuje:

 • kopnięcia
 • uderzenia ręką
 • pałka policyjna / teleskopowa / baton
 • gaz pieprzowy
 • użycie jednostki K-9 (z ugryzieniami)
 • Manewr PIT/Break-STOP (przy prędkości 80 km/h lub niżej) 

Użycie siły ze skutkiem śmiertelnym (Deadly Force) – jest to ten stopień siły, który prawdopodobnie spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. Nie ogranicza się tylko do użycia broni palnej.

Ten poziom siły obejmuje:

 • pałka policyjna (uderzenia w głowę, szyję, mostek, kręgosłup, nerki itp. itd.)
 • manewr PIT/RAM/Break-STOP (przy prędkości powyżej 80 km/h)
 • duszenie
 • użycie broni palnej

Poziomy Zagrożenia na KonwojachKonwój I Stopnia (Brak potencjalnego zagrożenia; wyrok powyżej 110 miesięcy; poniżej 130 miesięcy)

U1 – Jednostka ADAM (maksymalnie 2 osoby w tym SuperVisor)

U2 – Jednostka BOY (maksymalnie 2 osoby)

U3 – Więźniarka (jedzie w niej zatrzymany i kierowca)
U4 – Jednostka BOY (maksymalnie 2 osoby)

U5 – Jednostka ADAM (maksymalnie 2 osoby)

Konwój II Stopnia (Potencjalne zagrożenie; wyrok powyżej 130 miesięcy; poniżej 200 miesięcy)

U1 – Jednostka Adam (minimalnie 2 osoby w tym SuperVisor)

U2 – Jednostka David (wyposażenie lekkie) (minimalnie 2 osoby)

U3 – Więźniarka (Jedzie w niej zatrzymany i kierowca)
U4 – Jednostka David (wyposażenie lekkie) (minimalnie 2 osoby)

U5 – Jednostka Adam (minimalnie 2 osoby)

Konwój III Stopnia (Podwyższone zagrożenie; wyrok powyżej 200 lub kara śmierci)

U0- Jednostka EDWARD (1-2 osoby; jedzie 500 m przed konwojem w celu rozpoznania terenu)

U1 – Jednostka BOY (minimalnie 2 osoby w tym SuperVisor)

U2 – Jednostka DAVID (wyposażenie ciężkie) (minimalnie 2 osoby)

U3 – Więźniarka (Jedzie w niej zatrzymany i kierowca)
U4 – Jednostka DAVID (wyposażenie ciężkie) (minimalnie 2 osoby)

U5 – Jednostka BOY (minimalnie 2 osoby)

Konwój może poruszać się z maksymalną prędkością 80km/h w mieście oraz 120km/h na autostradzie.

Każda jednostka ma obowiązek włączenia sygnałów świetlnych, a jednostka U1 oraz U5 porusza się z sygnalizacja świetlną oraz dźwiękową.

Manewry

Manewry wykorzystywane podczas pościgów.

PIT – polega na wypchnięciu tylnej osi pojazdu, za którym prowadzony jest pościg, za pomocą przedniej części jednostki (bumper/przedni zderzak).

RAM – polega na wykorzystaniu prędkości i masy jednostki i uderzenia jej przodem (zalecany bumper) w dowolną część pojazdu oponenta.

BOX – ma na celu zablokowanie pojazdu, za którym jest prowadzony pościg, za pomocą 4 jednostek z każdej strony pojazdu. Manewr ten można wykonać za pomocą 3 lub 2 jednostek, wspomagając się stałymi fragmentami zabudowy (np. barierki, budynki) 

STRZAŁKA – manewr podobny do manewru BOX. Różni się ułożeniem przednich jednostek; 2 jednostki z przodu blokują przejazd, łącząc się przednimi zderzakami pod kątem 45 stopni względem pojazdu uciekającego, oraz jedna jednostka blokująca wycofanie się pojazdu. 

BREAK-STOP – polega na wyprzedzaniu pojazdu przez jedną jednostkę, a następnie zahamowaniu jej przed pojazdem dokonującym ucieczki.

Kod 6J (JACK) – Zatrzymanie o podwyższonym stopniu zagrożenia


 1. Zatrzymujemy pojazd:
 • w którym znajduje się osoba poszukiwana,
 • w którym znajduje się osoba podejrzana o posiadanie broni krótkiej/długiej,
 • pojazd został zgłoszony jako skradziony,
 • uczestniczył w przestępstwie;
 1. Komunikujemy na radiu, że podchodzimy do kodu 6 Jack, jednocześnie wzywając wsparcie na miejsce zatrzymania;
 2. Gdy wszystkie jednostki dotrą na miejsce:
 • kierowca [U1] jest osobą wydającą polecenia i odpowiedzialną za poprawne przeprowadzenie zatrzymania,
 • kierowca [U1] celuje (zasłaniając się drzwiami jednostki) w stronę pasażera pojazdu (jeśli takowy znajduje się w pojeździe),
 • kierowca [U2] celuje (zasłaniając się drzwiami jednostki) w stronę kierowcy pojazdu,
 • kierowca [U3] celuje do tyłu, odsłaniając pozostałe jednostki podczas zatrzymania,
 • pasażer [U1] celuje w kierowcę pojazdu,
 • pasażer [U2] celuje do tyłu, odsłaniając pozostałe jednostki podczas zatrzymania,
 • pasażer [U3] celuje (zasłaniając się drzwiami jednostki) w stronę pasażera pojazdu (jeśli takowy znajduje się w pojeździe);
 1. Wydajemy głośne i zdecydowane komendy:
 • WYJMIJ KLUCZYKI ZE STACYJKI!
 • NASTĘPNIE WYRZUĆ JE PRZEZ OKNO I TRZYMAJ RĘCE ZA OKNEM!
 1. Gdy zatrzymany pyta się o co chodzi, staramy się go uspokoić i mówimy: 
 • Spokojnie, zaraz wszystkiego się dowiesz. Wykonuj polecenia.
 1. Wydajemy kolejne rozkazy:
 • LEWĄ RĘKĄ OTWÓRZ DRZWI OD ZEWNĄTRZ!
 • WYJDŹ Z POJAZDU Z RĘKOMA W GÓRZE!
 1. Kolejne polecenie:
 • PATRZĄC PRZED SIEBIE ZRÓB (X) KROKÓW W LEWO I (X) KROKÓW DO TYŁU, NIE ODWRACAJĄC SIĘ!
 1. Gdy zatrzymany znajdzie się blisko radiowozu mówimy mu żeby się zatrzymał i położył się na ziemi;
 2. Następnie ponawiamy procedury z pasażerem/osobami znajdującymi się w pojeździe;
 3. Gdy wszystkie osoby podejrzane będą znajdować się poza pojazdem leżąc na ziemi, 

Kierowca [U2] podchodzi, zakuwa:

 • w pierwszej kolejności kierowcę pojazdu,
 • (jeśli jest) następnie pasażera siedzącego za kierowcą;

Pasażer [U3] podchodzi, zakuwa:

 • (jeśli jest) w pierwszej kolejności pasażera pojazdu (siedzącego z przodu pojazdu)
 • (jeśli jest) następnie pasażera siedzącego za pasażerem (siedzącego z przodu pojazdu)
 1. Przeszukujemy zatrzymanych;
 2. Przeprowadzamy zatrzymanych do jednostek;
 3. Wydajemy komendę 
 • U2 sprawdź pojazd
 1. Transportujemy zatrzymanych na komendę;
 2. Pozostałe jednostki na miejscu przeszukują pojazd i wzywają mechaników, w celu odholowania pojazdu;
 3. Informujemy na radiu o zakończeniu interwencji.